TMS Auditors | Ποιοι Είμαστε

H TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών με έδρα την Ελλάδα. Τα κεντρικά εταιρικά γραφεία βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου 91 στην Αθήνα.

 
Η TMS διαθέτει μία σημαντική πελατειακή βάση η οποία αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και καλύπτουν σχεδόν το σύνολο  των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αρκετές δε από τις εταιρείες στις οποίες παρέχουμε τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού.
 
Οι πελάτες είναι αποδέκτες εξατομικευμένης προσέγγισης και κάθε συνεργασία βασίζεται στην αξιοπιστία, στη συνέπεια και στην υπευθυνότητα. Η δομή προσωπικού μας επιτρέπει στα ανώτατα στελέχη της εταιρείας να ενεργούν άμεσα υποστηρίζοντάς τους πελάτες στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.
 
Η μετοχική σύνθεση της TMS απαρτίζεται στο σύνολο της από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό-λογιστικό χώρο. Το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελείται σήμερα από είκοσι δύο(22) επαγγελματίες του χώρου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, πέντε (5) CPA (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές), δέκα (10) υποψήφιοι CPA, τρεις (3) σύμβουλοι φορολογικών θεμάτων και τέσσερα (4) στελέχη με επαγγελματική εξειδίκευση σε άλλους κλάδους συναφείς με την ελεγκτική.
 
Κύριος στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας μας είναι να εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές σε ένα δυναμικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών  των πελατών μας, αλλά με διαρκή προσήλωση στις αρχές:
της υλοποίησης όλων των δεσμεύσεων στα πλαίσια της εκάστοτε συνεργασίας 
της δημιουργίας μακροχρόνιων αρμονικών και προσοδοφόρων σχέσεων
της διαρκούς ενημέρωσης για τις ανάγκες τους, που συνεχώς εξελίσσονται
της προώθησης διεθνών συνεργασιών όταν αυτές απαιτούνται.
 
Η αξιολόγηση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων μας πραγματοποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Αποτελεί δε ενέργεια τόσο εσωτερική, όσο και συγκριτικής μελέτης με τις αποδόσεις άλλων εταιρειών του ελεγκτικού κλάδου.
 
Η Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της TMS  δεσμεύονται για την:
διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους, 
υιοθέτηση των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και κριτηρίων αξιολόγησης με τις καλύτερες μεθοδολογίες,
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με την  ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  αλλά και την μακροχρόνια παραμονή του στην εταιρία,
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας,
επένδυση  στη γνώση, την τεχνογνωσία και τις υποδομές.
 
Η αποστολή μας είναι να:
 
παρέχουμε λύσεις και συμβουλές που αναβαθμίζουν και προάγουν το ρόλο των πελατών μας στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον
συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους πελάτες μας
ανταμείβουμε όλους τους εμπλεκόμενους με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα
 
Οι αξίες μας
 
Στην TMS δεσμευόμαστε με τις αξίες οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε κάθε μέρα Η συνεχής προσήλωση σε αυτές αποτελεί το θεμέλιο της μελλοντικής μας επιτυχίας. Αξίες μας είναι η:
 
Ομαδικότητα: Λειτουργούμε και εργαζόμαστε ως ένα σύνολο: Πιστεύουμε στη δύναμη της ομάδας, των συνεργειών και στη βαθύτερη ανάγκη για τη δημιουργία υγιών σχέσεων συνεργασίας.
Αυθεντικότητα: Συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας
Υπεροχή: Επιδιώκουμε με πάθος να ξεχωρίζουμε σε οτιδήποτε κάνουμε.
Γνώση: Επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογικές υποδομές.
Περιβάλλον εργασίας: Νοιαζόμαστε με τους ανθρώπους μας σεβόμενοι την προσωπικότητα τους. Πιστεύουμε στην πρωτοτυπία, αυτενέργεια και αντίληψη. 
Επαγγελματισμός και Ηθική: Διεκπεραιώνουμε τις επαγγελματικές δραστηριότητές μας, διαπνεόμενοι από ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης για τη δουλειά μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. 
Αναπτυσσόμαστε με τους πελάτες μας: Οι πελάτες μας είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας.
Σεμινάρια

Δημοσιεύσεις
Πρακτικο ΔΣ 14.09.2023...>>
Πρακτικό Έκτακτης ΓΣ 14.09.2023...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
Συμβάσεις Leasing...>>
Ευκαιρίες Καριέρας
Στην TMS πιστεύουμε στους συνεργάτες μας, δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση και παρέχουμε διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εδώ ...>>
Οικονομικά Στοιχεία
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2022-23...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2022...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2021...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2020...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2019...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2022...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2021...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2020...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2019...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2018...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2017...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2018...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 30.06.2017...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2016...>>
TMS Ισολογισμός 2016...>>
TMS Πρόσκληση ΓΣ 2016...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2015...>>
TMS Ισολογισμός 2015...>>
TMS Πρόσκληση Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2014...>>
Πρόσκηλη Έκτακτης Γ.Σ....>>
Πρακτικό Δ.Σ. 02/02/2015...>>
TMS Ισολογισμός 2014...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
TMS Έκθεση Διαφάνειας 2013...>>
TMS Ισολογισμός 2013...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2012...>>