Δημοσιεύσεις
Πρακτικο ΔΣ 14.09.2023 ...>>
Πρακτικό Έκτακτης ΓΣ 14.09.2023 ...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση ...>>
Συμβάσεις Leasing ...>>
Ενημερωτικό Ν.4646/2019 ...>>
Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες ...>>
TMS Ενημερωτικό Δελτίο Ν.4611 2019 ...>>
Συνοπτική παρουσίαση ΔΠΧΑ 16 περί Μισθώσεων ...>>
Ενημερωτικό Ν4548 ...>>
Ενημερωτικό Δελτίο Πολ. 1223_2017 ...>>
Newsletter N. 4512/2018 ...>>
Παρουσίαση για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ...>>
Σημαντικά Φορολογικά Θέματα 12.2016 ...>>
N4387/2016 Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος ...>>
Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς ...>>
Σημειώσεις Ε.Λ.Π. 4308/2014 ...>>
Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών ...>>
Παρουσίαση Ε.Λ.Π. N.4308/2014 ...>>
Εμ. Πετράκης: Μέλος της επιτροπής για τα ΕΛΠ ...>>
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 4174 (με τροπ. του ν.4223/2013) ...>>
Greek Tax Overview by TMS SA-Δημοσίευση στο Αμερικανικό Περιοδικό The Economist Intelligence Unit ...>>
Αυτοτελής Φορολόγηση Αφορολόγητων Αποθεματικών ...>>
Κλασικός Μαραθώνιος 2013 ...>>
Πρακτικό Παράδειγμα Προσδιορισμού Φόρου Χρήσης 2013 ...>>
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας | Νόμος 4174 ...>>
Παρουσίαση Νέου Κ.Φ.Ε. ...>>
Ένταξη της TMS στο διεθνές δίκτυο της IAPA ...>>
Παρουσίαση Νέου Φορολογικού Νόμου ...>>
Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ...>>
Αναπροσαρμογή Ακινήτων ...>>
Συνοπτική Παρουσίαση Διατάξεων (ΦΠΑ) Ν.2859-2000 ...>>
Συνοπτική Παρουσίαση Διατάξεων Ν.2238-1994 ...>>
Συνοπτική Παρουσίαση Διατάξεων (ΚΒΣ) ΠΔ.186-1992 ...>>
Υπόδειγμα Άσκησης Φορολ. Εισοδήματος - Συμπλήρωση Φορολ. Δήλωσης ...>>
Συνοπτική Παρουσίαση Διατάξεων (ΚΦΑΣ) Ν.4093-2012 ...>>
Διατάξεις Φορολογικού Πιστοποιητικού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ...>>
Σεμινάρια

Ευκαιρίες Καριέρας
Στην TMS πιστεύουμε στους συνεργάτες μας, δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση και παρέχουμε διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εδώ ...>>
Οικονομικά Στοιχεία
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2022-23...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2022...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2021...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2020...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2019...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2022...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2021...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2020...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2019...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2018...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2017...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2018...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 30.06.2017...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2016...>>
TMS Ισολογισμός 2016...>>
TMS Πρόσκληση ΓΣ 2016...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2015...>>
TMS Ισολογισμός 2015...>>
TMS Πρόσκληση Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2014...>>
Πρόσκηλη Έκτακτης Γ.Σ....>>
Πρακτικό Δ.Σ. 02/02/2015...>>
TMS Ισολογισμός 2014...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
TMS Έκθεση Διαφάνειας 2013...>>
TMS Ισολογισμός 2013...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2012...>>